ترانسفورماتور جریان الکترو مبدل آرمان

ترانسفورماتور جریان الکترو مبدل آرمان،ساخت ایران.