بیمتال یا رله حراتی

برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار جریان از رله های حرارتی (بی متال) استفاده می شود. بیمتال، محافظ موتور، overload relay، اسامی هستند که برای این تجهیز معمولا استفاده می شوند. اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.

بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یا بد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود و این عمل باعث قطع و یا وصل مدار می شود.

بیمتال چینت – NR2 Thermal Overload Relay

رله بی متال

رنج جریان تا ۶۳۰A

قابل اتصال به کنتاکتور های سری NC1 و NC2

عملکرد در گستره دمایی: ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد

مطابق با استاندارد IEC/EN 60947-5-1