ترانسفورماتور جریان

به دلیل بالا بودن جریان در شبکه های انتقال نیرو و همچنین به دلیل بالا بودن ولتاژ ، نیاز به اندازه گیری  جریان از قسمتهای مختلف شبکه می‌باشد که ترانسفورماتور های جریان  این وظیفه را عهده دارند.

24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
23
24

عملکرد ترانسفورماتور جریان

ترانسفورماتور های جریان مقادیر ولتاژ یا جریان را به مقادیر کوچک و استاندارد که برای ابزارها و رله های حفاظتی آسان است، تقسیم می کنند.

کاربرد ترانسفورماتور جریان

ترانسفورماتور های جریان واحد  سنجش جریان سیستم انرژی می باشند. ترانسفورماتورهای جریان در ایستگاه های تولید، ایستگاه های برق و توزیع برق صنعتی و تجاری استفاده می شود.