کلید هوایی (ACB)

کلیدهای مدار شکن قدرت هوایی یا دژنکتور نوعی کلید اتوماتیک فشار ضعیف می باشد که در آمپراژ بالا مورد استفاده قرار می گیرند. دلیل نام گذاری این نوع کلید به دلیل مکانیزم سیستم اطفاء جرقه آن می باشد، که در هوای آزاد صورت می گیرد. کلید هوایی علاوه بر قطع و وصل خط، در شرایط اضافه بار، اتصال کوتاه، اتصال زمین، نشتی جریان از شبکه حفاظت می کند.

36
36
36
36
31
36