ترانسفورماتور جریان هریس

ترانسفورماتور جریان هریس HARRIS،ساخت ایران.