ترانسفورماتور جریان:

ترانسفورماتورها وسايلي هستند كه انرژي الكتريكي را از يك سطح ولتاژ يا جريان به سطح ديگر تبديل مي كنند. ترانسفورماتورها برحسب كاربرد در انواع گوناگوني موجود هستند كه در اينجا شامل ترانسفورماتورهاي با كاربرد عمومي و ترانسفورماتورهاي با كاربرد خاص مي باشد. به ترانسفورماتورهايي كه در بيشتر سيستمهاي الكتريكي كاربرد دارند و براي منظور ويژه اي طراحي نشده اند اصطلاحاً ترانسفورماتورهاي با كاربرد عمومي گفته شده است. كه در اينجا شامل ترانسفورماتورهاي خشك و روغني مي باشد. به ترانسفورماتورهايي براي منظور ویژه ای طراحي شده اند، اصطلاحآ ترانسفوماتورهاي با كاربرد خاص گفته شده است كه در اينجا شامل: اتو ترانس، ترانس اندازه گيري، ترانس اسكات و لبلانس، ترانس تست ميباشد. لازم به ذكر است ترانس با كاربرد خاص مانند ترانس اندازه گيري، داراي نام پايه جداگانه مي باشد.

اساس كارCT:

CT هم مانند همه ترانسفورماتور ها از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه تشكیل شده است كه سیم پیچ اولیه به خاطر جریان زیاد دارای سیم با سطح مقطع زیاد و تعداد دور كمتر می باشد و در مقابل در ثانویه بخاطر جریان كمتر داری سیم با سطح مقطع كم و تعداد دورهای زیاد می باشد كه به آمپرمتر متصل می شود.

اگر فرض كنیم كه جریان 1000 آمپر وارد یك دور سیم پیچ اولیه شود آنگاه در ثانویه بازای هر 1000دور سیم پیچ جریان 1 آمپر را خواهیم داشت. پس می بینیم كه جریان 1000 آمپری كه قابل اندازه گیری نبود به یك آمپر تبدیل شد كه به راحتی با آمپرمتر معمولی قابل اندازه گیری می باشد. بنابراین در این مثال اگر جریان 1 آمپر را روی آمپر متر مشاهده كردیم یعنی جریان واقعی ما 1000 آمپر میباشد و اگر 1.5 آمپر را مشاهده كردیم یعنی جریان واقعی ما 1500 آمپر می باشد.این نسبت عددی كه مثال زده شد یعنی 1/1000 برای درك بهتر مطلب بود اما بطور معمول در CT ها این نسبت 5/1000 می باشد. نكته دیگر اینكه CT بطور سری در مدار قرار می گیرد.

ترانس هاي جريان از نظر هسته به دو نوع تقسيم مي شوند :

۱- ترانس هاي جريان با هسته اندازه گيري

۲- ترانس هاي جريان با هسته حفاظتي

۱- ترانس هاي جريان با هسته اندازه گيري وظيفه دارند كه در حدود جريان نامي و عادي شبكه از دقت لازم برخوردار باشند. و اين نوع هسته ها بايد در جريان هاي اتصالي كوتاه به اشباع رفته و مانع از ازدياد جريان در ثانويه و در نتيجه مانع سوختن و صدمه ديدن دستگاه هاي اندازه گيري در طرف ثانويه شوند.

۲- ترانس هاي جريان با هسته حفاظتي :

بايد در جريانهاي اتصال كوتاه هم بتوانند دقت لازم را داشته و ديرتر به اشباع رفته تا بتوانند متناسب با افزايش جريان در اوليه ، آن را در ثانويه ظاهر كرده و با تشخيص اين اضافه جريان در ثانويه توسط رله هاي حفاظتي فرمان قطع به كليدهاي مربوطه داده تا قسمتهاي اتصالي شده و معيوب از شبكه جدا شوند.

قدرت نامي ترانس جريان:

قدرت اسمي ترانس جريان برابر با حاصلضرب جريان ثانويه اسمي در افت ولتاژ ثانويهحاصل از اين جريان مي باشد. مقادير استاندارد قدرت هاي اسمي عبارتند از :

۲٫۵ – ۵ – ۱۰ – ۱۵ –۳۰ VA

که البته مقادیر بالاتر در ترانسها قابل طراحی و استفاده نیز میباشد .

كلاس دقت ترانس های جریان:

میزان خطای CT ها با توجه كلاس دقت آنها مشخص می گردد. كلاس دقت CT برای هسته اندازه گیری و حفاظتی به دو صورت مختلف بیان می گردد. برای هسته اندازه گیری درصد خطای جریان را در جریان نامی ارائه می كنند. مثلاً كلاس دقت CL=0.5 یعنی 0.5 % خطا در جریان نامی. معمولا” جریان ثانویه ترانس های جریان 1 یا 5 آمپر می باشند.

CT هاي اندازه گيري را معمولا در كلاس دقت هاي 0.1 – 0.2 – 0.5 – 1 – 3 – 5 مشخص مي كنند و در كاتولوگ ها تجهیزات به صورت 0.2:CT: 5/1200 Cl مشخص مي گردد . در ضمن بايد توجه داشت اگر بر روي پلاک ۸۰۰c نوشته شود يعني ولتاژ اتصال كوتاه اگر از ۸۰۰ ولت بالاتر رود CT به حالت اشباع خواهد رفت.