کنتاکتورهاو بی متال های هیوندای دارای طراحی مهندسی شده هستند، به همین دلیل تجهیزاتی همانند کنتاکت های کمکی، تایمرها، قفل مکانیکی به راحتی بر روی آنها نصب میشوند.

در صنایع مختلف، همانند صنعت کشتی سازی و نیروگاهی جائی که قابلیت اطمینان و عملکرد عالی مدنظر است همواره هیوندای خود رابه عنوان یک پیشتاز معرفی کرده است.

کاربردها: در راه اندازی موتورها و سیستم کنترلی آنها، بیمتال و کنتاکتور نقش عمده ای را ایفا می کنند.

1- سایز جریانی 9 تا 800 آمپر

2- مهمترین مزیت کنتاکتور و بیمتال های هیوندای نسبت به برندهای مشابه در این است که:

متناسب با آمپراژهای گوناگون کنتاکتور، بیمتال هم سایز و هم اندازه آن وجود دارد.

بی متال های هیوندا در چند تیپ تقسیم میشود،که هرکدام از این تیپ ها به آمپر خاصی  اختصاص داده.

روشی برای انتخاب رله حرارتی مخصوص کنتاکتور های تیپ H هیوندای:

کنتاکتور های (9B-12B-18B)   تیپ HGT18KB

کنتاکتور های (25-32-40)  تیپ HGT40K

کنتاکتور های (50-65)   تیپ HGT65K

کنتاکتور های (75-85-100) تیپ   HGT100K

کنتاکتور های (115-130-150) تیپ HGT150K

کنتاکتور های (185-225-265)   تیپ HGT265K

کنتاکتور های (300-400-500) تیپ HGT500K

کنتاکتور های (630-800)  تیپ HGT800K