کنتاکت خطا (راست)، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،800-100-1250 (ALT)