کنتاکت خطا (راست)، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،۸۰۰-۱۰۰-۱۲۵۰ (ALT)