کنتاکت خطا (چپ)، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،۲۰ الی ۲۵۰ (ALT)