کنتاکت خطا (چپ)، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،20 الی 250 (ALT)