کنتاکت خطا (چپ)، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،۳۰۰ الی ۸۰۰ (ALT)