کنتاکت خطا (چپ)، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،300 الی 800 (ALT)