موتور (MOT) جهت کلید اتوماتیک MCCB

موتور الکتریکی یکی از تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی می باشد، این موتور در داخل کلید سوار می شود و امکان عملکرد و کنترل از راه دور کلید اتوماتیک را فراهم می آورد.