مقره اتکایی:

مقره اتکایی رزینی  دارای شیار 12 میلیمتر جهت قرار دادن شینه مسی روی آن و پیچ تنظیم جهت محکم نمودن شینه مسی