درایو (اینورتر اینوت) GD350A یـک دسـتگاه کیفیت بـالا و چندمنظـوره اسـت کـه بـا هـدف یکپارچـه کـردن تمـام مـوارد مـورد نیـاز بـرای کنتـرل موتـور آسـنکرون، سـنکرون، کنتـرل سـرعت، کنتـرل گشـتاور، کنتـرل کشـش و کنتـرل موقعیـت عرضـه شـده اسـت. ایـن دسـتگاه مجهـز بـه تکنولوژی هـای کنترلـی  مخصـوص ِ پیشـرفته و پردازنده هـای قدرتمنـد درایـو می باشـد. در کنـار همـه اینهـا، بـا قابلیـت  ، تجهیـز دسـتگاه بـه انـواع کارت هـای جانبـی نیازهـای مختلـف مشـتریان ِامـکان بـرآوردن فراهـم اسـت.