رله کنترل فاز کتابی

اصول کار:

پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمینال های L1,L2,L3 و MP در صورت مناسب بودن ولتاژ ها و صحیح بودن ترتیب فازها چراغ U به تنهایی روشن شده و بعد از زمان انتظار حدود ۱۰ ثانیه یا روشن شدن چراغ OUT کنتاکت ۱۵ رله از ۱۶ قطع و به کنتاکت ۱۸ وصل شده و اجازه عمل به کنتاکتور اصلی را می دهد.

در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه مانند دوفاز شدن، جابجایی فاز، افزایش و یا کاهش ولتاژ چراغ خطای مربوطه PH روشن شده و با خاموش شدن چراغ خروجی OUT رله داخلی قطع می شود (اتصال ۱۵ از ۱۸ جدا شده و به ۱۶ متصل می شود.) و با این عمل به کنتاکتور اصلی فرمان قطع می دهد.

اعلام خطای قطع فاز و جابجایی فاز و افزایش و کاهش ولتاژ مشترک با نشانگر LED PH صورت می گیرد.

طریقه نصب:

ترمینالهای L1,L2,L3 کنترل فاز کتابی از سه فاز ورودی کنتاکتور تغذیه می شوند.

ترمینال MP به نول متصل می باشد. دقت شود نول تابلو حتما به نول شبکه و صفر ترانسفورماتور پست متصل باشد. زیرا خطای نول باعث عدم دقت کنترل فاز می باشد.

کنتاکت ۱۵ و ۱۸ رله کنترل فاز مانند شستی استپ کنتاکت بی متال یا کنترل بار به صورت سری در مدار تغذیه بوبین کنتاکتور قرار می گیرد.

بعد از نصب در صورتی که سیگنال توالی فاز PH روشن شد، کافی است جای دوفاز را بر روی کنترل فاز عوض نمود تا رله کار عادی خود را شروع نماید. بعد از نصب جابجایی فاز به هر علتی که باشد باعث قطع کنتاکتور اصلی خواهد شد.

تنظیم:

دو دکمه تنظیم بروی کنترل فاز کتابی در نظر گرفته شده است:

زمان عکس العمل: با این ولوم می توان زمان تاخیر در قطع را از ۱ الی ۱۵ ثانیه تنظیم نمود. این ولوم برای پوشش دادن زمان استارت و جلوگیری از عمل رله در مواقع ناخواسته بکار می رود.

حساسیت قطع فاز: با این ولوم میتوان میزان نا متقارنی و ولتاژ برگشت را جهت قطع خروجی انتخاب نمود.

در اکثر موارد حساسیت بین ۱۵ الی ۲۰ درصد مناسب می باشد. در موتورهایی که ولتاژ برگشت زیادی دارند می توان از حساسیت ۵% استفاده نمود و در صورتی که از عدم تقارن ولتاژ موجود در شبکه مزاحم عمل رله باشد می توان از حساسیت های ۲۵% الی ۳۰% استفاده نمود.

برای اطمینان از صحت تنظیم رله می توان هنگام کارکرد موتور با قطع یکی فیوز شبکه را دو فاز نمود و عملکرد کنترل فاز را مشاهده نمود.