کنتاکت کمکی یک باز(NO) سامسونگ saummsong جهت نصیب روی انواع شاسی.